De Stichting Von Gimborn Arboretum

ANBI & KvK

Om het voortbestaan van het Von Gimborn Arboretum veilig te stellen, is in 2009 op particulier initiatief de stichting Von Gimborn Arboretum opgericht. De Universiteit Utrecht, voormalig eigenaar van het arboretum, heeft het eigendom in mei 2010 overdragen aan de stichting. Deze overgang heeft uiteraard gevolgen voor de opzet en het aanzien van dit nationaal en internationaal bekende bomenpark.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer: 30270300.
Het ANBI nummer is: ANBI RSIN 821275859
Doelstelling

Het bestuur van de stichting Von Gimborn Arboretum beoogt het Nationaal Bomenmuseum Gimborn te behouden voor de toekomst en zo mogelijk uit te breiden, in letterlijke zin, zowel als inhoudelijke zin. Daartoe heeft het bestuur vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van de maatschappelijke rol van het museum. Voorts wordt gestreefd naar behoud van specifieke expertise, die vooral de hoge inhoudelijke kwaliteit van de collectie en educatie moet borgen. Er wordt gestreefd naar een centrale rol van het museum in het netwerk van bijzondere bomencollecties (arboreta) in Nederland om zo te komen tot een voor het publiek goed ontsloten inzicht in het bestand aan bijzondere bomen en struiken in Nederlandse arboreta en botanische tuinen. Dit bestand (werktitel: Nationale Bomen Collectie) moet als een rijke genenpool worden ontwikkeld t.b.v. van wetenschap en klimaatbestendige toepassingen van houtige gewassen.

Statuten en oprichtingsakte

Samenvatting Beleidsplan

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl